• Geboren am Created with Sketch.
    Naschì ils 26 da mars 1992
    a Masein
  • Group 8 Created with Sketch.
    Ils megliers slopes Arosa
  • Group 2 Created with Sketch.
    Naziunalitad Svizra
Mes mund è ina cumbinaziun da swissness e cosmopolitissem. Igl è in mund, nua che s'inscuntran e s'intimeschan l'enragischaziun e las mirveglias. Jau m'interess per tut quai che ha da far cun sport, aventuras, sveltezza e style. In mund, nua che precisiun, eleganza, giuventetgna e luxus vegnan ensemen.

Jau sun creschì si en ina famiglia gronda. Quatter fragliuns, bab e mamma. Il sport è gia adina stà fitg impurtant en nossa famiglia. Noss geniturs han sustegnì nus il meglier pussaivel.

Cun 12 onns ha mes frar Andri mussà a mai la via en il mund dal freeski. Ensemen essan nus tut l’onn adina puspè ids sin ils pli differents trips en l’Europa. Cun 15 onns ans èsi lura reussì da cuntanscher las emprimas plazzas da podest europeicas. Davent da quel mument hai propi cumenzà a marschar ed ensemen avain nus absolvì pliras concurrenzas internaziunalas. «Uschia sun jau vegnì al sport.»

Back Next

Mia famiglia è mia pli ferma pitga. Da mia dunna Sarah, da mia mamma, da mes bab, da mes trais frars e da mia sora ma poss jau fidar da tut temp.

Mes mund d'autos

Gia da mattet aveva jau plaschair d'autos e da lur tecnica. Cun mo 18 onns possedeva jau gia autos da sport. La tecnica dals vehichels fascinescha mai ed jau hai plaschair da struvegiar enturn vi dals autos. Ultra da quai sun jau er in junkie da la forza e da la sveltezza. Sche jau hai la chaschun, vom jau gugent sin il traject da cursa ed hai era plaschair dal design dals autos. L'erodinamica è il motor da mia segunda passiun.

Mes mund da helicopters

Mes scolast scheva adina ch'il brevet da pilot saja sulettamain insatge per buns scolars – oz dispon jau tuttina da mia permissiun da sgular.

Mes mund da hobis

La sveltezza fascinescha mai sin tut ils secturs. Ed era las tecnologias novas m'interesseschan. Jau vi savair tge che funcziunescha co e pertge. La sveltezza e l'effizienza m'entusiasmeschan er en la communicaziun. Grazia a mia cumpetenza en las medias socialas cuntansch jau mia communitad che s'interessa ordvart per il sport ed il stil da viver.

Mes mund persunal